• (0472) 64-10-00
  • public@csbc.edu.ua

Наукова діяльність

Монографії
Азьмук Н.А. Трансформація зайнятості при переході до цифрової економіки. Глобальні виклики та стратегії адаптації / Н.А. Азьмук. — К.: Знання, 2019. — 335 с.   Перегляд
Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimension: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2019. – Vol. 2. – 367 p.   Перегляд
Економічні аспекти вищої освіти: монографія / О.В.Куклін. – К.: Знання України, 2008. – 331 с.   Перегляд
Розвиток вищої освіти та економіка знань: монографія / І.С.Каленюк, О.В.Куклін. – К.: Знання, 2012. – 343 с.   Перегляд
Політичний радикалізм сучасних молодіжних субкультур: монографія / Є.О.Васильчук. – Черкаси: вид-во Чабаненко Ю.А., 2012. – 264 с.   Перегляд
Инновационное развитие высшего образования: монография / под ред. Куклина О.В. – Черкассы: ЧНУ им. Б.Хмельницкого, 2013. – 316 с.   Перегляд
Развитие высшего образования и экономика знаний : монография /И.С. Каленюк, О.В. Куклин – Киев : Знания, 2012. – 343 с.   Перегляд
Васильчук Є.О., Чернова Л.П. Субкультурний молодіжний радикалізм : монографія / Є.О. Васильчук, Л.П. Чернова. – Харків : «Діса плюс», 2016. – 128 с. – (Серія «Проблеми національної безпеки»).   Перегляд
Васильчук Є.О. Російський екстремізм в Україні : монографія / Є.О. Васильчук. – Черкаси: Видавець Ольга Вовчок, 2015. – 120 с.   Перегляд
Васильчук Є.О. Політичний радикалізм та екстремізм у молодіжному середовищі України: монографія / Є.О. Васильчук. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Черкаси: Видавець Ольга Вовчок, 2015. – 416 с.   Перегляд
Васильчук Є.О. Незаконні воєнізовані та збройні формування в Україні: монографія / Є.О. Васильчук. – Черкаси: Видавець Олександр Третяков, 2017. – 244 с. – (Серія «Альтернативна стратегія»).   Перегляд
ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ / за ред. Пустовійта Р.Ф. – Київ: УБС НБУ, 2015. – 444 с.   Перегляд
Автореферати
Куклін О.В. Трансформація інституту вищої освіти в умовах становлення економіки знань: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня докт. екон. наук: спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / О.В. Куклін – К., 2011. – 34 с.   Перегляд
Азьмук Н.А. Управління розвитком малого підприємництва на регіональному рівні: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук: спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою» / Н.А.Азьмук – К., 2003. – 20 с.   Перегляд
Азьмук Н.А. Стратегічні напрями збалансування розвитку національного ринку праці та цифрової економіки: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня докт. екон. наук. спец. 08.00.03 – економіка та управління національним господарством / Н.А. Азьмук - К., 2020. - 48 с. iaoea).   Перегляд
Куксенко С.І. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ РПЦ З ОРГАНАМИ ВЛАДИ В УКРАЇНСЬКІЙ РСР У 1940 – 1960-і рр.: ІСТОРІОГРАФІЯ: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. істор. наук: спец. 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни/ С.І. Куксенк – К., 2017. – 22 с.   Перегляд
Дернова І.А. Статистичне оцінювання впливу макроекономічних факторів на динаміку курсу національної валюти: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.10 «Статистика» / І.А.Дернова – К., 2011. – 22 с.   Перегляд
Здір В.А. Теоретичні засади формування національної інноваційної моделі розвитку економіки: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / В.А.Здір – К., 2013. – 18 с.   Перегляд
Кузнецова Н.Б. Удосконалення механізму професійного розвитку людських ресурсів інноваційного типу: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Н.Б.Кузнецова – К., 2013. – 22 с.   Перегляд
Хотунов В.І. Методика загальноосвітньої математичної підготовки майбутніх фахівців з інформатики та обчислювальної техніки в коледжах: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика) / В.І.Хотунов – Черкаси, 2013. – 22 с.   Перегляд
Бурмістров С. В. Синтез дискретних пристроїв на основі використання булевих функцій в ортогональній формі представлення: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13.05 – комп'ютерні системи та компоненти / С. В. Бурмістров – Черкаси, 2016. – 23 с.   Перегляд
Гриліцька А. В. Облік, аудит та аналіз грошових коштів: управлінський аспект (на прикладі підприємств споживчої кооперації): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / А. В. Гриліцька ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2006. — 20 с.   Перегляд
Пустовійт Р.Ф. Формування інституційного середовища підприємства в трансформаційній економіці: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.01.01 / Роберт Фрідріхович Пустовійт ; Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України". — К., 2006. — 36 с.   Перегляд
Гмиря В. П. Фінансові механізми регулювання інвестиційної діяльності аграрного виробництва регіону: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / В. П. Гмиря ; ННЦ "Ін-т аграр. економіки". — К., 2011. — 21 с.   Перегляд
Захарова М. В. Синтез механізмів захисту інформаційних ресурсів від кібератак : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / М. В. Захарова; Нац. авіац. ун-т. - К., 2010. - 20 c.   Перегляд
Іванова І. В. Конструювання змісту підручника з іноземної мови для студентів вищих немовних навчальних закладів на основі культурологічного підходу: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / І. В. Іванова ; Криворіз. держ. пед. ун-т. — Кривий Ріг, 2010. — 21 с.   Перегляд
Криворучко М.Ю. Оцінювання міжрегіональної конвергенції в Україні: дис. канд. екон. наук.: 08.00.05 / Криворучко Михайло Юрійович. - Черкаси, 2016. - 206 с.   Перегляд
Підласий А.І. Педагогічні умови створення та застосування діагностичних експертних систем: автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / А.І. Підласий; Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1995. - 14 с.   Перегляд
Полях С.С. Методичні засади захисту інтересів споживачів на ринку фінансових послуг: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / С.С. Полях – Суми, 2019. – 24 с.   Перегляд
Хлєбнікова Н.Б. Товарознавча оцінка гідрофобізованого хутряного та шкіряного велюру: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. тех. наук: спец. 05.18.08 «Товарознавство непродовольчих товарів» / Н.Б. Хлєбнікова – Львів, 2015. – 20 с.   Перегляд
Васильчук Є.О. Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм у сучасній Україні: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня докт. політичних наук: спец. 23.00.03 «Політична культура та ідеологія» / Є.О. Васильчук – К., 2016. – 40 с.   Перегляд
Гриліцька А.В. Облік, аудит та аналіз грошових коштів: управлінський аспект (на прикладі підприємств споживчої кооперації): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / А. В. Гриліцька ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2006. — 20 с.   Перегляд
Ткаченко А.А.(Муренко А.А.) Ринок житлово-комунальних послуг: регіональний вимір: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. економічних наук: спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / А.А. Ткаченко ( А.А.Муренко ) – П., 2006.- 23 с.   Перегляд
Наукові статті
Куклін О., Пустовійт Р., Азьмук Н. Інституційні чинники освітнього тренду   Перегляд
Pustoviit R. Functioning, problems and prospects of households in Ukraine’s financial system. Roczniki Wydzialu Nauk Pravnych I Ekonomicznych Kul. – 2009-2010. – Tom V-VI. – P. 79-88.   Перегляд
Pustoviit R., Kuklin O., Krivoruchko M. Institutional approach to analysis of kleptocratic economy in the context of European integration. Baltic Journal of Economic Studies. 2019 Vol. 5. No. 4, September, Р. 203-211.   Перегляд
Пустовийт Р.Ф. Взаимовлияние культурных и институциональных факторов в аспекте экономического развития. Політична економія. –2015. – № 1.– С. 187-197.   Перегляд
Пустовійт Р.Ф. Аналіз концепції інституційного генотипу. Механізм регулювання економіки. – 2015. – № 3. – С. 23-33.   Перегляд
Пустовійт Р.Ф. Військові витрати та їх вплив на національну економіку. Фінанси України – 2016. – № 11. – С. 79-93.   Перегляд
Пустовійт Р.Ф. Військово-економічна безпека держави. Економіка та держава – 2016. – № 7. – С. 23-28.   Перегляд
Пустовійт Р.Ф. До економічної теорії війни. Економічна теорія– 2016. – № 3. – С. 51-68.   Перегляд
Пустовійт Р.Ф. Інституціональні фактори клептократичної економіки. Економіка України. – 2015. – № 12. – С. 26-38.   Перегляд
Пустовійт Р.Ф. Становлення і розвиток оборонно-промислового комплексу Ізраїлю як провідного фактора ізраїльської інноваційної економіки. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки– 2018. – № 48. – С. 83-90.   Перегляд
Пустовійт Р.Ф. Куклін О.В. Вплив інституціональних факторів і ризиків політичної нестабільності на економіку держави.   Перегляд
Пустовійт Р.Ф. Теорія корупції в клептократичній економіці. Фінансовий простір міжнародний науково-практичний журнал.– 2015 . – № 2 (18). – С. 253-260.   Перегляд
Пустовійт Р.Ф. Цивілізаційна проекція на корупційну складову клептократичної економіки.Вісник Української академії банківської справи. – 2015. – № 1 (38). – С. 17-24.   Перегляд
Pекомендації
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо порядку реєстрації та обміну інформацією для ORCID та RESEARCHER ID   Перегляд
Наукові фахові видання   Перегляд
Напрями наукової та творчої діяльності
Напрями наукової та творчої діяльності   Перегляд