Люди перестають мислити, коли перестають читати
Д.Дідро

АРХІВИ НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія
Галузь знань 12 Інформаційні технології

# Назва видання Засновник Анотація Посилання на архів
1 Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Nanosystems, Nanomaterials, Nanotechnologies Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України У ньому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата фізико-математичних і технічних наук за спеціальностями: 101 – Екологія; 102 – Хімія; 104 – Фізика та астрономія; 105 – Прикладна фізика та наноматеріали; 122 – Комп’ютерні науки; 123 – Комп’ютерна інженерія; 132 – Матеріалознавство; 136 – Металургія; 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка; 153 – Мікро- та наносистемна техніка; 161 – Хімічні технології та інженерія; 162 – Біотехнології та біоінженерія; 163 – Біомедична інженерія; 171 – Електроніка; 183 – Технології захисту навколишнього середовища. ПЕРЕЙТИ
2 Наука та інновації Science and Innovation Національна академія наук України Основну увагу приділено висвітленню проблем інноваційної політики в Україні, результатів перспективних досліджень та новітніх розробок інститутів Національної академії наук України, університетів та інших організацій, а також питань комерціалізації наукових проєктів і впровадження їх у виробництво. ПЕРЕЙТИ
3 Радіоелектроніка, інформатика, управління Radio Electronics, Computer Science, Control Запорізький національний технічний університет У журналі публікуються наукові статті (твори, що докладно висвітлюють визначену тему, ідею, питання й містять елементи їхнього аналізу), а також рецензії (твори, що містять аналіз і аргументовану оцінку авторського оригіналу або видання, що вийшло), які дістають об'єктивного розгляду провідними фахівцями, що оцінюється за суттю без урахування раси, статі, віросповідання, етнічного походження, громадянства або політичної філософії автора(ів). ПЕРЕЙТИ
4 Східно-Європейський журнал передових технологій Eastern-European Journal of Enterprise Technologies Український державний університет залізничного транспорту, ПП «Технологічний центр» «Передові технології», слід розуміти як синонім «промислові технології», бо це всі ті кращі ідеї із науки, які можуть бути впроваджені в промисловість. Адже отримання конкурентоспроможної промислової продукції високої якості базується на впровадженні високих технологій з різних самостійних сфер наукових досліджень, але об'єднаних загальним кінцевим результатом - готовим високотехнологічним виробом. Серед цих наукових сфер: інформаційні технології і системи управління, інженерія, енергетика та енергозбереження. ПЕРЕЙТИ
5 Технічна електродинаміка Technical Electrodynamics Інститут електродинаміки НАН України Журнал публікує оригінальні результати досліджень у таких галузях: теоретична електротехніка та електрофізика, перетворення параметрів електричної енергії, електромеханічне перетворення енергії, електроенергетичні системи та електротехнологічні комплекси, інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці; звіти наукових конференцій, бібліографічні огляди. ПЕРЕЙТИ
6 Фізика напівпровідників, квантова електроніка та оптоелектроніка. Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics Національна академія наук України, Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України Міжнародний науковий журнал, що публікує фундаментальні та прикладні статті та короткі примітки в галузі: фізики напівпровідників; гетеро- та низькорозмірні структури; • фізика наноелектронних приладів; лінійна та нелінійна твердотільна оптика; оптоелектроніка та оптоелектронні пристрої; •квантова електроніка; датчики. ПЕРЕЙТИ
7 Computational Problems of Electrical Engineering Національний університет «Львівська політехніка» Фундаментальні дослідження з теорії енергетики, започатковані професором Станіславом Фрайзе, розвиток теорії багатопортових схем, розроблений професором Юрієм Величко, топологічні методи аналізу електричних кіл, розроблені професорами Миколою Максимовичем та Богданом Блажкевичем. ПЕРЕЙТИ
8 Theoretical and Applied Cybersecurity Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Журнал публікує роботу за результатами останніх досліджень теоретичних, науково-технічних та технологічних проблем, пов’язаних зі створенням методів та засобів захисту інформації під час її зберігання, обробки та передачі з використанням сучасних математичних методів та інформації технологій. ПЕРЕЙТИ
9 Автоматизація технологічних і бізнес-процесів Automation of technological and business-processes Одеська національна академія харчових технологій Можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (відповідно Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 15 січня 2018 року № 32) згідно наказу МОН України від 11.07.2019 № 975 «Про затвердження рішень атестаційної колегії міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 23 квітня 2019 року» за спеціальностями 122, 123, 151. ПЕРЕЙТИ
Фонд бібліотеки постійно поповнюється новими підручниками, навчальними посібниками, художніми виданнями. Бібліотека оперативно виконує опрацювання документів, що надійшли, веде облік бібліотечного фонду.